• இவர்தான் கடவுள்!    

    2018-06-13 20:22:03

    கடவுளின் உருவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் முடிவில் ஆராச்சியாளர்கள் கடவுளின் முகத்தை வடிவமைத்துள்ளனர்.