• அதே நாள், அதே அழிவு?

    2017-10-12 17:10:20

    அத்திலாந்திக் பகுதியில் உருவாகியிருக்கும் ‘ஒபிலியா’ புயல், எதிர்வரும் ஞாயிறு, திங்கள் தினங்களில் பிரித்தானியாவின் மேற்கு...