• உலகின் முதன் நிலகீழ் ஹொட்டல் 

    2018-11-18 16:16:02

    உலகிலேயே முதன்முறையாக பூமிக்கு அடியில் கைவிடப்பட்ட சுரங்கம் ஒன்றில் கட்டப்பட்ட ஆடம்பர ஹொட்டல் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டு...