• புரட்சியின் வடிவமே 'சே'

    2018-06-14 11:12:49

    புராட்சிக்கு ஒரு வடிவம் இருந்தால் அந்த வடிவம் தான் சேகுவேரா. 'சே' என அனைவராலும் அழைக்கப்படும் சேகுவேரா 1928 ஆம் ஆண்டு ஜூ...