நோர்வேயின் பாய்மரக் கப்பல் :  ஒரு அருங்காட்சியகம்  : கப்பலின் கெப்டன்  தெரிவிப்பு  (படங்கள் இணைப்பு)

Published on 2016-10-27 20:35:08

நோர்வேயின் பாய்மரக் கப்பல் :  ஒரு அருங்காட்சியகம்  : கப்பலின் கெப்டன்  தெரிவிப்பு  (படங்கள் இணைப்பு)