• பழுதுபார்த்தல் - 05-06-2016

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  **************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  **************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridge), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting charges) Cool Air Services. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  **************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  **************************************************

  Any Computer Internet & Networking Repairs 500/= Over 15 years experience Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. "ITS", 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo 06. 011 2362787/ 071 7763564/ 077 2804411."

  **************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும் (அத்தோடு ) (Screen Printing ) செய்து தரப்படும். 072 9508248.

  **************************************************

  Air conditioner (A/C) Service, Repair எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டி (Fridge) Washing Machine வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். பாவித்த (A/C), Brand new A/C உத்தரவா த்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா. 077 1048449. Sri 077 5433049, 27 34799, Wellawatte.

  **************************************************

  PC Friend Computer & Laptops  are Repairing Service.  உங்கள் வீடுகளுக்கும்  or   காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coral-draw, Flash  etc..)  Formatting ( Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1year warranty) ரூபன். 0729958888

  **************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, CorelDraw, Fonts, Data Recovery, Skype, Virus Guard, Game, Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். மேலதிக எந்த கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. 1000/= மட்டுமே உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar 077 2906492. 

  **************************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, Micro Oven போன்ற சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD, Washing Machine, Original Parts எம்மிடமுண்டு) 077 8196095. ரவீந்திரன் Dehiwela.

  **************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  **************************************************

  2016-06-06 15:45:23

  பழுதுபார்த்தல் - 05-06-2016