• கடை விற்பனைக்கு - 05-06-2016

    Colombo 11, புறக்கோட்டையில் 12 அடி x 10 அடி; + 11 அடி x 13 அடி, இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

    *************************************************

    2016-06-06 15:41:00

    கடை விற்பனைக்கு - 05-06-2016