• மணமக்கள் தேவை - 05-06 -2016

  உள்­நாடு, வெளி­நாடு, இந்து, கிறிஸ்­த­வர்கள், வேளாள செங்­குந்த முத­லியார், விஸ்வப் பிரம்ம குலம், கரையார், கோவியர், செட்­டியார், முதற்­கொண்டு அனைத்­தி­னத்­த­வர்­க­ளது மண­மக்­களின் விப­ரங்கள் பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன. தகுந்த மண­மக்­களைத் தேடு­ப­வர்கள் ஜாதகம், புகைப்­படம், குடும்ப விப­ரங்­க­ளுடன் அணு­கவும் சிவா­லயா சர்­வ­தேச திரு­மண நிலையம். 36, சோமரான் தோட்டம், உடுவில்– கிழக்கு. சுன்­னாகம், யாழ்ப்­பாணம். 077 9694009, 021 5681126. shivaalaya@yahoo.com 

  *********************************************

  யாழிந்து நளவர் சமூகம் 1988 ஆயிலியம் கடகராசி 5’ 2” G.C.E. A/L மணப் பெண்ணுக்கு வெளிநாட்டு மணமகன் தேவை. Non RC கிறிஸ்தவர் ஆதி திராவிடர் 1981 உயரம் 160 cm G.C.E. A/L. அரச பணிபுரியும் மணமகனுக்கு படித்த மணப் பெண் தேவை. சிவாலயா 077 9694009. 

  *********************************************

  2016-06-06 15:03:35

  மணமக்கள் தேவை - 05-06 -2016