• பழுதுபார்த்தல் - 29-05-2016

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  ******************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  ******************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தர வாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ******************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ******************************************

  Air conditioner (A/C) Services, Repair எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி (Fridge), Washing machine வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். பாவித்த (A/C), Brand new (A/C) உத்தர வாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா: 077 1048449. Sri 077 5433049, 2734799. 

  ******************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  ******************************************

  PC Friend Computer & Laptops  are Repairing Service.  உங்கள் வீடுகளுக்கும்  or   காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coral-draw, Flash  etc..)  Formatting ( Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1year warranty) ரூபன். 0729958888

  ******************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S, Data Recovery Office, Photoshop, Skype, Virus Guard, Game installation செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar 0772906492.

  ******************************************

  Any Computer Internet & Networking Repairs 500/=. Over 15 years experienced, Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. “ITS” 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  ******************************************

  TV, LED, 3D, LCD, HiFi Set, DVD Washing Machine, Micro Oven போன்ற மின் உபகரணங்கள் Colombo இல் 20 வருட அனுபவமுள்ளவரால் உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Digital Electronics No. 9, Hampden Lane, Colombo 6. Ragu 077 9911389. 

  ******************************************

  உங்களுடைய வாகனங்கள் அளவுக்கு அதிகமான எரிபொருளை விரையம் செய்கின்றதா? Engine, EFI Tuning, Vehicle Scanning, Reports அனைத்துவிதமான வாகன பழுதுபார்த்தல் Colombo Auto PRO, 77F, Manning Place, Colombo 6. 072 1340226. 

  ******************************************

  Computer & Laptop Repairing உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். தொடர்புக்கு. 077 2752163, 075 5382361 (Diskumar) 

  ******************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronic) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ******************************************

  A/C, Fridge (Refrigerator), Washing Machine போன்றவை திருத்திக் கொடு க்கப்படும். மிக திறமையான Technicians களால் வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். Green Air Conditioner 077 1863515, 011 2721271.

  ******************************************

  2016-05-30 16:01:06

  பழுதுபார்த்தல் - 29-05-2016