• காணவில்லை - 22-05-2016

    வெள்ளவத்தையில் கறுப்பு Case Cannon Digital Camara வை காணவில்லை. கறுப்பு நாயுடன் சேர்ந்த படங்கள் உள்ளன. கண்டு பிடித்து தருபவருக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும். 10,000/=. 071 5201751.

    **************************************************

    2016-05-23 16:20:31

    காணவில்லை - 22-05-2016