• பழுதுபார்த்தல் - 15-05-2016

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபக ரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவா கவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்த ரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியா-லயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  *************************************************

  Any Computer Internet & Networking Repairs, Over 15 Years Experience, Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. “ITS, 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடு கள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். A.R. ஆனந்த். 072 9508248.

  *************************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, 4 KUHD, Micro Oven, Washing Machine, DVD போன்ற சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்திற்கும் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும் (சகல Original LED, LCD, Washing Machine, Plasma, Parts எம்மிடம் உண்டு) 077 8196095. ரவீந்திரன் Dehiwela.

  *************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S, Data Recovery Office, Photoshop, Skype, Virus Guard, Game installation செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar 0772906492 

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronic) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) (Wellawatte). Tel: 077 6625944. 

  *************************************************

  2016-05-16 16:48:22

  பழுதுபார்த்தல் - 15-05-2016