• பழுதுபார்த்தல் - 08-05-2016

  TV, LED, 3D, LCD, Hifi set, DVD Washing Machine, Micro Oven போன்ற மின் உபகரணங்கள் Colombo இல் 20 வருட அனுபவமுள்ளவரால் உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Digital, Electronics No. 9, Hampden Lane, Colombo 6. Ragu 077 9911389. 

  *****************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installa tions வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *****************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  *****************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்க ப்படும். பத்மன் 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *****************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *****************************************

  Professional Computer Repairs & Services Networking, Internet Setup, Training also available, ‘ITS’ 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. Tel: 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  *****************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியா-லயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  *****************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronic) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *****************************************

  Computer and Laptop Repair  உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S, Data Recovery Office, Photoshop, Skype, Virus Guard, Game installation செய்ய ப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே  பணம் அறவிடப்படும். Kumar 0772906492 

  *****************************************

  Computer & Laptop Repairing உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். தொடர்புக்கு. 077 2752163, 075 5382361 (Diskumar) 

  *****************************************

  All Computer Repairing Configuring Servicing Network Installation Configuration Software development Installation Configuration ADSL Insulation Configuration. Call Uma 077 3182538.

  *****************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Fridge, A/C, Micro Oven, Laptop, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகலவிதமான LED, LCD, Smart Phone Parts எம்மிடம் உண்டு. (அருள்) Tel: 077 6625944. (Wellawatte). 

  *****************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்திரவா தத்தோடு செய்துதரப்படும். AR. ஆனந்த் 072 9508248.

  *****************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 7992187..

  *****************************************

  2016-05-09 15:10:50

  பழுதுபார்த்தல் - 08-05-2016