• பழுதுபார்த்தல் - 01-05-2016

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ****************************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte). Tel: 077 6625944.

  ****************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  ****************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியா-லயங்களுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559

  ****************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ****************************************************

  குளிர்சாதனப்பெட்டி, A/C பொருத்துதல், A/C Service மற்றும் தளபாடவேலைகள் என்பன வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். வத்தளை, S. நிக்சன். 077 8505329.

  ****************************************************

  TV, LED, LCD, Washing Machine, Micro Ovens, Smart TV, DVD, Hifi Set உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடம் உண்டு). Ravi. 077 8196095. Dehiwela.

  ****************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். Hardware & Software Formatting O/S, Data Recovery Office, Photoshop, Skype, Virus card, Game Installation செய்ய ப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar – 077 2906492.   

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St, Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. தொடர்பு: 2388247, 072 2199334.

  ****************************************************உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தர வாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். AR. ஆனந்த். 072 9508248.

  ****************************************************

  2016-05-02 15:16:06

  பழுதுபார்த்தல் - 01-05-2016