• வீடு காணி தேவை - 24-04-2016

    பம்பலப்பிட்டி, தெஹிவளை, வெள்ள வத்தை பிரதேசங்களில் 16– 40 பேர்ச் (Perch) பரப்பளவை உடைய காணி தேவைப்படுகின்றது. தொடர்புக்கு: 077 3169433. 

    ******************************************

    2016-04-25 12:39:29

    வீடு காணி தேவை - 24-04-2016