• மணமகன் தேவை - 17-04-2016

  யாழ் வெள்ளாள 26 வயது 5’3’’ பட்டதாரி யும் அவுஸ்ரேலியாவில் நிரந்தர வேலையுமுடை ய அழகிய  தமது மகளுக்கு பெற்றார் தகுந்த வரனை அவுஸ்ரேலியாவில் எதிர்பார்க்கின் றனர். சமயம் முக்கியமில்லை. garajah@msn.com

  ***************************************************

  இந்து 1984 அச்சுவினி கிரக பாவம் 19 மணமகளுக்கு வெளிநாட்டில் மணமகனை எதிர்பார்க்கின்றோம். (UK, Swiss விரும்பத்த க்கது) தொடர்புகளுக்கு: 077 15 18366. E–mail: mathup99@gmail.com தரகர் வேண்டாம்.

  ***************************************************

  யாழ். வேளாளர் Doctors: SL 29/ 30/ 31 வயது Australia 28/ Norway 31/ Swiss 31 வயது Dentists: 26/ 29/ 30 வயது மணமகள்மாருக்கு வரன்கள் தேவை. மஞ்சு திருமண சேவை. 18/2/1/1, Fernando Road, Wellawatte. 2363870.
  ***************************************************

  2016-04-17 17:08:51

  மணமகன் தேவை - 17-04-2016