• தேவை - 10-04-2016

  A reputed International School needs teachers immediately to teach all subjects from Grade 1 – O/L (G.C.E) Please call in for a walk in interview with the originals of your Certificates. Mattakuliya, Colombo – 15. Contact: 011 2520113, 077 3450725.

  *******************************************

  மணிக்கூடுகள் (Watch) பழமை வாய்ந்த Omega, Rolex, Petit Philip இன்னும் Automatic, Winding பழுத டைந்ததும் விலைக்கு வாங்கப்படும். அழையுங்கள். 0777 031041. 

  *******************************************

  Doctor RMO/ MBBS (பெண்) கொழும்பு Medical Center க்கு தேவை. Contact: 0777 386015. 

  *******************************************

  Wanted Marriage Counsellor for respected Tamil family confidential inqurry.0778535767

  *******************************************

  Electrician. 10 வருட அனுபவமிக்க ஒரு திறமையான Electrician எங்களது கம்பனி Sites  க்கு உடனடியாக தேவைப்படுகின்றார். அத்துடன் பைப் வேலை செய்ய அனுபவமும் திறமையுடைவராகவும் 45 – 60 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். K.G.Investments (Pvt) Ltd. No,545, Sri Sangaraja Mawatha, Colombo 10. email: realcommestate@gmail.com SMS 0727981202.

  *******************************************

  2016-04-11 14:54:33

  தேவை - 10-04-2016