• கணனிக்கல்வி - 03-04-2016

  சகல கொம்பியூட்டர் பாடநெறிகளும் அடிப்படையிலிருந்து கற்றுக்கொ ள்ளலாம். Office Package, Designing, Typing வயதெல்லையில்லை. தொழி ல்புரிவோர், பெண்களுக்கு விஷேட நேர வகுப்புண்டு. . MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass, Colombo – 14. Tel: 077 7766514.  

  ******************************************

  Computer Software/ Hardware, ICT, Programming Languages (Java, C#, C -++, Python) Web/ Android Development தனி மற்றும் குழு வகுப்புக்கள் முறையான பயிற்சிகளுடன் வழங்கப்படும். 0766 443321. 

  ******************************************

  2016-04-04 15:35:55

  கணனிக்கல்வி - 03-04-2016