• பழுதுபார்த்தல் - 24-01-2016

  எல்லாவிதமான (Fridge) குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் Washing Machine, Air Conditioner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் உடன் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) one year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  **********************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte)

  **********************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting திருத்தித் தரப்படும். 077 0175953. 

  **********************************

  TV, LCD, DVD, Micro Oven, Fridge, Washing Machine, Blender, Four Burner, Sawing Machine, Rice cooker, Satellite, Antenna திருத்தித் தரப்படும். 077 1825429, 077 9037163. 

  **********************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  **********************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air --–Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  **********************************

  A/C Services Repair, Maintenance & Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  **********************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தர வாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR ஆனந்த் 072 9508248. 

  **********************************

  Wiring, Washing, Machine Grinder, பழுது பார்த்து கொடுக்கப்படும். கொழும்பு, மினுவாங்கொட. 072 2843636.

  **********************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No Visiting Charge, Kumar. 077 2906492.

  **********************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi set, DVD, Washing Machine, Micro oven, Laptop, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகல விதமான LED, LCD, Smart Phone Parts எம்மிடம் உண்டு. (அருள்) Tel: 077 6625944 (Wellawatte)

  **********************************

  LED, LCD, TV, Washing Machine, DVD, Micro Oven, Hifi set, Sub woofer போன்ற சகல வீட்டு இலத்திரனியல் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (LG, Samsung, Sony, LED, LCD, Washing Machine, Original Parts எம்மிடமுண்டு.) 077 5101722. மதன். Wellawatte. 

  **********************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  **********************************

  2016-02-01 12:49:33

  பழுதுபார்த்தல் - 24-01-2016