• பயிற்சி வகுப்பு 12-08-2018

  Aari work, Saree blouse, Shalwar Cutting, Modern Frocks, Maxcy, Skirts, blouse, Hair styles, Bridal Face make up, 10 வகையான Embroidery பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றது. சான்றி தழ் வழங்கப்படும். 61– 1/5, Ratnam Road, Colombo– 13. Tel: 0112 396205, 077 3051938.

  **********************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆரம்பம். பெண்க ளுக்கான அனைத்துவிதமான ஆடை களும் இலகுவான முறையில் தைப்ப தற்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Vivekam Education Centre, 309, Jampettah Street, Colombo –13. Tel: 011 2445058. 

  **********************************************

  Wallawatte இல் Tailoring Method (without Block) தையல் வகுப்புகள் கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். Grade (1 – 5) சகல பாடங்களும் (Local Syllabus) கற்றுக் கொடுக்கப்படும். 077 6398119.

  **********************************************

  Cake Making Full Course 22500/=, Beauty Basic 10000/=, Saree Work 70 Designs 8500/= செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 186, Jempettah Street, Colombo –13. 076 2162813.

  **********************************************

  வெள்ளவத்தையில் அதிரடி  விலைக்கு றைப்பில் அடிப்படை  அழகுக்கலைப் பயிற்சி  நெறி  August மாதம் மட்டுமே.  மற்றும்  Dip in Beauty Culture,  Short Terms Beauty Care  Courses உங்களுக்கும்  மற்றவர்களுக்கும்  செய்யக்கூடியதான  பாடத்திட்டம் மற்றும் யோகா, தியான  வகுப்புகள். S.Tharsini. 077 1844660. (பெண்களுக்கு மட்டும்)

  **********************************************

  எனது  மாணவர்கள்  லண்டன்  பரீட்சை யில்  அதியுயர் சித்தி பெற்றுள்ளார்கள்.  உங்களுடைய பிள்ளைகள்  ஆங்கிலப்  பாடத்தில்   பலவீனர்களாகவிருந்தால்   தரத்தை  என்னால் உயர்த்த முடியும்.  வத்தளை, கந்தானையையொட்டிய  பிர தேசங்களாகவிருந்தால், சௌகரியமா கவிருக்கும்.  071 7675236.

  **********************************************

  கொட்டாஞ்சேனை பிரிலியன்ட் டியூட்ட ரியில் இராஜேஸ்வரி இராமநாதனின் புதிய Saree Blouse Tailoring Class (தையல் பயிற்சி வகுப்பு ஆரம்பம்). ஒரு மாத பாடநெறி வெளிநாடு செல்ல இருப்பவர்களுக்கும் வெளிநாட்டிலி ருந்து வந்தவர்களுக்கும் அரிய வாய்ப்பு. Full Course வகுப்பும் நடைபெறுகிறது. Brilliant Institute, No.136, Sangamitha Mawatha, Kotehena, Colombo–13. T.P: 077 4131165.

  **********************************************

  இராஜேஸ்வரி  இராமநாதனின்  Aari Work  வகுப்புகள். கொட்டாஞ்சேனையிலும், மட்டக்குளியிலும் நடைபெறுகிறது.  வயதெல்லை கிடையாது.  Brilliant  Institute, No.136, Sangamitha Mawatha, Kotehena, Colombo–13. No.65/225, Crow Island, Mattakulia, Colombo–15. பன்சலைக்கு எதிரில்.T.P. 077 4131165.

  **********************************************

  Beauty Basic, Cake Basic, Saree Work, Pot Paint, Glass Paint, Earing Making  என்பவற்றிற்கான  Basic Course 15,000/= மட்டுமே. செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம். 6 சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முதலில்  பதிவு செய்யும் 10 பேருக்கு  அனுமதிக்கட்டணம் 1250/= அறவிடப்படமாட்டாது. மேலதிக கட்டணம்  இல்லை. தெளிவான செய் முறை விளக்கங்களுடன் 1 மாதத்தில். பயிற்சியளிக்கப்படும். 186, Jempatta Street, Colombo–13. 076 2162813.

  **********************************************
  Aari work, Saree blouse, Shalwar Cutting, Modern Frocks, Maxcy, Skirts, blouse, Hair styles, Bridal Face make up, 10 வகையான Embroidery பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றது. சான்றி தழ் வழங்கப்படும். 61– 1/5, Ratnam Road, Colombo– 13. Tel: 0112 396205, 077 3051938.

  **********************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆரம்பம். பெண்க ளுக்கான அனைத்துவிதமான ஆடை களும் இலகுவான முறையில் தைப்ப தற்கு பயிற்சியளிக்கப்படும். பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Vivekam Education Centre, 309, Jampettah Street, Colombo –13. Tel: 011 2445058. 

  **********************************************

  Wallawatte இல் Tailoring Method (without Block) தையல் வகுப்புகள் கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். Grade (1 – 5) சகல பாடங்களும் (Local Syllabus) கற்றுக் கொடுக்கப்படும். 077 6398119.

  **********************************************

  Cake Making Full Course 22500/=, Beauty Basic 10000/=, Saree Work 70 Designs 8500/= செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 186, Jempettah Street, Colombo –13. 076 2162813.

  **********************************************

  வெள்ளவத்தையில் அதிரடி  விலைக்கு றைப்பில் அடிப்படை  அழகுக்கலைப் பயிற்சி  நெறி  August மாதம் மட்டுமே.  மற்றும்  Dip in Beauty Culture,  Short Terms Beauty Care  Courses உங்களுக்கும்  மற்றவர்களுக்கும்  செய்யக்கூடியதான  பாடத்திட்டம் மற்றும் யோகா, தியான  வகுப்புகள். S.Tharsini. 077 1844660. (பெண்களுக்கு மட்டும்)

  **********************************************

  எனது  மாணவர்கள்  லண்டன்  பரீட்சை யில்  அதியுயர் சித்தி பெற்றுள்ளார்கள்.  உங்களுடைய பிள்ளைகள்  ஆங்கிலப்  பாடத்தில்   பலவீனர்களாகவிருந்தால்   தரத்தை  என்னால் உயர்த்த முடியும்.  வத்தளை, கந்தானையையொட்டிய  பிர தேசங்களாகவிருந்தால், சௌகரியமா கவிருக்கும்.  071 7675236.

  **********************************************

  கொட்டாஞ்சேனை பிரிலியன்ட் டியூட்ட ரியில் இராஜேஸ்வரி இராமநாதனின் புதிய Saree Blouse Tailoring Class (தையல் பயிற்சி வகுப்பு ஆரம்பம்). ஒரு மாத பாடநெறி வெளிநாடு செல்ல இருப்பவர்களுக்கும் வெளிநாட்டிலி ருந்து வந்தவர்களுக்கும் அரிய வாய்ப்பு. Full Course வகுப்பும் நடைபெறுகிறது. Brilliant Institute, No.136, Sangamitha Mawatha, Kotehena, Colombo–13. T.P: 077 4131165.

  **********************************************

  இராஜேஸ்வரி  இராமநாதனின்  Aari Work  வகுப்புகள். கொட்டாஞ்சேனையிலும், மட்டக்குளியிலும் நடைபெறுகிறது.  வயதெல்லை கிடையாது.  Brilliant  Institute, No.136, Sangamitha Mawatha, Kotehena, Colombo–13. No.65/225, Crow Island, Mattakulia, Colombo–15. பன்சலைக்கு எதிரில்.T.P. 077 4131165.

  **********************************************

  Beauty Basic, Cake Basic, Saree Work, Pot Paint, Glass Paint, Earing Making  என்பவற்றிற்கான  Basic Course 15,000/= மட்டுமே. செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம். 6 சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முதலில்  பதிவு செய்யும் 10 பேருக்கு  அனுமதிக்கட்டணம் 1250/= அறவிடப்படமாட்டாது. மேலதிக கட்டணம்  இல்லை. தெளிவான செய் முறை விளக்கங்களுடன் 1 மாதத்தில். பயிற்சியளிக்கப்படும். 186, Jempatta Street, Colombo–13. 076 2162813.

  **********************************************

  2018-08-15 15:08:26

  பயிற்சி வகுப்பு 12-08-2018