• மணமக்கள் தேவை 17-06-2018

    யாழ் இந்து வேளாளர் 1986 பெண் UK டிவோஸ் 12 ல் செவ்வாய்,  UKயில் உள்ள படித்த மண­மகன் தேவை. 1986 பெண் ஆயி­லியம் நட்­சத்­திரம், பாவம் 60,  லக் செவ், உயரம் 5’ 7”  வெளி­நாடு சரி, உள்­நாடு சரி படித்த  மண­மகன் தேவை.1989 ஆண் இஞ்­சி­னியர் 4 ல் செவ்வாய்  பாவம் 50, படித்த மண­மகள் தேவை.1984 பெண் சிவில் இஞ்­சி­னியர் வெளி­நாடு ஒஸ்­ரே­லியா மண­மகன் தேவை அல்­லது உள்­நாடு மண­ம­கனும் தேவை. 078  5793308.

    ********************************************

    2018-06-19 16:17:10

    மணமக்கள் தேவை 17-06-2018