• மணமக்கள் தேவை 20-04-2018

  Divorce 1968, நோர்வே, 1973 Aust, RC 1985, Hindu 1985 (UK PR பெண் தேவை). 1975, 1979, 1980, 1986 (UK), 1978, 1982 (Bank), 1989 Eng., 1991 சிற்ப வேலை– உள்ளூர் மணமகள்களும், மலையக மணமகள்களும் 1982– 1997 வரையான வரன்களுக்கு வெளி நாட்டு மணமகன்களும், Canada– 1988– 1991 (PR), 1970– 1995 வரை யான மணமகள்க ளுக்கு உள்ளூர் மணமகன்களும் தேவை. ஜாதகம், போட்டோ பிரதியுடன் பதிவு செய்க. ஸ்ரீஐஸ்வர்யா திருமண சேவை. 90A, இன்னர் பசல்ஸ் லேன், வெள்ளவ த்தை. 077 4387218. 

  ************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1987, ஆண், சுவிஸ் PR இல்லை. 3 இல் சூரி, செவ்வாய், புதன் இருக்கிறது. வெளிநாடு PR உள்ள பெண் தேவை. 1992 (Doctor) டொக்டர், UK பெண் 8 இல் செவ்வாய், மணமகன் UK இல் தேவை. 1988 இத்தாலி பெண், PR இருக்கிறது. படித்த மணமகன் ஜெர்மனி, சுவிஸ், பிரான்ஸ் உள்ள மணமகன் தேவை. 1991 ஆண் சுவிஸில் இருக்கிறார். வெளிநாடு PR உள்ள மணமகள் தேவை. 1974 ஆண் பட்டதாரி ஆசிரியர் 7 இல் செவ். படித்த மணமகள் தேவை. 1989, 1986 ஆண் இஞ்சினியர் படித்த வடிவான மணமகள் தேவை. 1989 மணமகன் UK சிற்றிசன் 8 இல் சூரியன், செவ். மணமகள் தேவை. தொடர்புக்கு: 078 5793308. 

  ************************************************

  2018-05-21 16:33:25

  மணமக்கள் தேவை 20-04-2018