• வாடகைக்கு தேவை - 20-03-2016

  பிரபல நிறுவனத்தில் தொழில் புரியும் ஆண் ஒருவருக்கு Annex அல்லது அறை ஒன்று யாழ். நகரில் அல்லது நகருக்கு அருகாமையில் தேவை. விபரங்களுக்கு: 011 2930958. 

  ********************************************

  வத்தளை அவரிவத்த எலகந்த பள்ளி யாவத்த பகுதிகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று அறைகள் கொண்ட தனி வீடு (Separate மீட்டர்) வாடகைக்குத் தேவை. 078 6330603.

  ********************************************

  வெள்ளவத்தையில் மூன்று அறைகளு டன் கூடிய வீடு வாடகைக்குத் தேவை (A/C உடன்) தளபாடம் / தளபாடம் அல்லாமலும். 077 0814126.

  ********************************************

  Wellawatte/Bambalapity இல் வீடு வாடகைக்கு தேவை 0718628368

  ********************************************

  2016-03-21 12:39:37

  வாடகைக்கு தேவை - 20-03-2016