• பயிற்சி வகுப்பு 13-05-2018

  Beauty Culture Course வீடு வந்து கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். மற்றும் அழகுக்கலை  அனைத்தும்  செய்தும் கொடுக்கப்படும். பெண்களுக்கு மட் டும். 075 5562970.

  *******************************************

  தெஹிவளை, Lady Craft Academy இல் தையல் பயிற்சி, Diploma Embroidery, Wool, Cake Icing, Bakery Aari Hand Embroidery, Fabric Painting குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புகள்.   வயதெல்லை கிடையாது. 077 1874870, 075 5563517.

  *******************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் வியாழக்கிழமை களில் தையல் வகுப்புக்கள். புதன் உதய தரிசினத்தில் (நேத்ரா TV யில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். 24.05.2018. Dip.In Saree Blouse, Tailoring method, Indian (10 or 17 cutting) (9.00–11.00). Dip.In.Shawar (11.00 –1.00). வியாழன் AARI WORK (8.00–12.00) (80 தையல் வகைகள்) ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். Block முறையில்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். (ACA Academy) இல.55, சென்.லூசியாஸ் வீதி, 011 2936196, 077 9026339.

  *******************************************

  Bridal Hair/ Beauty Courses new Batch Started. Dip.in Beauty culture, Dip.in Hair Dressing, Dip.in Bridal Dressing. குறுகிய கால கற்கைநெறி, பொருட்கள் பயிற்சியின்போது இலவசம். New Techniques கற்பிக்கப்படும். Hands on Practice வழங்கப்படும். தனிப் பட்ட கவனம் எடுக்கப்படும். பயிற்சி முடிவில் Diploma சான்றிதழ் வழ ங்கப்படும். தவணை முறையில் கட்ட ணம் செலுத்தும் வசதி. வெளிநாடு செல்வோருக்கான Special Crash Cours es. Visa/ Master Credit & Debit cards மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் வசதி. தொடர்புகளுக்கு: 077 5003666.

  *******************************************

  Montessori Teacher Training (Tamil, Sinhala, English Medium)   Spoken English, ABACUS Courses, Computer Courses புதிய பிரிவுகள்  ஆரம்பம், பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ்  வழங்கப்படும். (25% Dis) MSC College, 203, Layards Broadway, Colombo–14. Cool line-011 2433386 / 077 7766514.

  *******************************************

  Wellawatte இல் திங்கட்கிழமைகளில் வகுப்புக்கள். புதன் உதய தரிசனத்தில் (நேத்ரா  TV யில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்புக்கள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம். AARI Work (80 தையல் வகைகள்) (8.00–1.00) 21.05.2018. Dip.In saree Blouse, Tailoring Method. Indian (10 or 17 Cutting) (9.00–11.00), Dip.In Shalwar (11.00–1.00). Block முறை இல்லை. ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புக்களும் ஆரம்பம். APSS International, No.35, Nelson Place, Wellawatte. Tel: 011 2936196/ 077 9026339.

  *******************************************

  வத்தளையில் புதன் உதய தரிசனத்தில் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Block முறையில்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகு வான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Dip.In Saree Blouse, Tailoring method, 26.05.2018 சனி, Indian (10 or 17 cutting) (2.00–4.00) AARI WORK 26.05.2018 சனி (11.00–1.00) Dip.In Shalwar Tailoring Method 26.05.2018 சனி (9.00–11.00) Birthday Cakes வெள்ளி (9.00–11.00) (25.05.2018). Birthday Cakes சனி (9.30–6.30) (26.05.2018). Wedding Structures Sugar Flowers 21.05.2018 திங்கள் (3.00–4.30). இல.21B, குடா ஏதண்ட வீதி, வத்தளை. 011 2936196/ 077 9026339.

  *******************************************

  வெள்ளவத்தையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை களில் தையல் வகுப்புக்கள். புதன் உதய  தரிசனத்தில் (நேத்ரா TV யில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் வகுப்புக்கள்  ஆரம்பம். 27.05.2018. AARI WORK (80 தையல் வகைகள்) (8.30–12.30) Dip.In Shalwar (11.30–1.30). Dip.In Saree Blouse, Tailoring method (2.00–4.00) Indian (10 or 17 Cutting) Block முறை இல்லை. நேரடியாக துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ்  வழங்கப்படும். Ideal Academy, (Shanker Book Shop மேல் மாடி, 2nd floor). Tel: 011 2936196/ 077 9026339.

  *******************************************

  கண்டியில் புதன் உதய தரிசனத்தில் நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத் தின்  தையல் வகுப்புக்கள் அநேகரின் வேண்டு தலுக்கிணங்க 6 ஆம் பிரிவு ஆரம்பம். Block முறை இல்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான Tailoring முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Dip.In.Saree Blouse, Tailoring method செவ்வாய் 22.05.2018. Indian (10 or 17 Cutting) (8.30–10.30), Dip.In Shalwar Tailoring Method 22.05.2018. செவ்வாய் 10.30–12.30. AARI WORK (8.00–1.00). (80 தையல் வகைகள்) Dip.In Full dress Marking Tailoring Method (7 months) (12.30–2.15) (37 ஆடைகள்). ஆரம்பம் முதல்  கற்பிக்கப்படும். சத்திர (Sattira) இல.279, பேராதனை வீதி, கண்டி. (ரங்கிலாஸ்க்கு  எதிரில்). Tel: 011 2936196/ 077 9026339.

  *******************************************

  இந்தியாவில் பயின்ற ஆசிரியையினால் தையற்கலை, Saree Blouse, Shalwar ஆரம்பமாகின்றன. Birth day Cake, Wedding Structure, Cup Cake, Sugar dolls, Sugar Flowers ஆரம்பம். சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 37th Lane, Wellawatte. 076 1309002. 

  *******************************************

  Mega Beauty Care இல் N.V.Q. Level 4 வகுப்புகள் ஆரம்பமாக உள்ளது. No.04, Collingwood Place, Colombo – 06. தொட ர்பு களுக்கு: 011 2364229 / 071 4543703. 

  *******************************************

  2018-05-16 14:42:26

  பயிற்சி வகுப்பு 13-05-2018