• வீடு காணி தேவை 29-04-2018

  கொட்டாவ, ஹோமாகம, பிலியந்தலை, ஹொரண, பாணந்துறை, களுத்துறை பகுதி களில் 50 பேர்ச் 5 ஏக்கர் வரை காணிகள் தேவை. தொடர்புக்கு: 077 2221849. Goodwin Reality

  ****************************************** ********** 

  விவசாய நிலம் பண்ணை தேவை. வன்னியில், குடாநாட்டில்,  A9 பாதையில்  அல்லது  அதேபோன்ற வேறிடங்களில் சிறிய தோட்டம்,  விவசாய நிலம், பண்ணை குத்தகை, கனவான் ஒப்பந்தம்,  சேவை நலன்  ஏதாவது  அடிப்படையில்  அரச சேவையும்  விவசாய அனுபவமுள்ள தம்பதியினர் தங்கியிருந்து நேர்த்தியாக  பராமரித்துக் கொடுக்க  விரும்புகின்றனர். 077 9472275, 075 5680246.

  ****************************************** ********** 

  2018-05-01 16:42:33

  வீடு காணி தேவை 29-04-2018