• மணமக்கள் தேவை 29-04-2018

  உள்நாட்டு யாழ்., மலையக, கிழக்கு மாகாண (அரச, தனியார்) மணமகன்களு க்கு உள்நாட்டு மணமகள்களும் PR இல் லாத மணமகன், மணமகளுக்கு (UK) PR உள்ள மணமக்களும் RC மணமக்களும் உடன் தேவை. ஸ்ரீ ஐஸ்வர்யா திருமண சேவை. 90A, (ஹம்டன் லேன் ஊடாக) இன்னர் பசல்ஸ் லன், வெள்ளவத்தை. 077 4387218. 

  ******************************************************

  குருணாகல் இந்து 50 வயதுடைய மகளுக்கும் 53 வயதுடைய மகனுக் கும் மணமகன், மணமகள் தேவை. வியாபாரம்/ நிரந்தர தொழில் புரி வோர் விரும்பத்தக்கது. மாற்று சம்பந்தத்திற் கும் வாய்ப்புண்டு. கேகாலை பகுதியி லுள்ளோர் விரும்பத்தக்கது. 077 27502 84. 

  ******************************************************

  2018-05-01 16:27:46

  மணமக்கள் தேவை 29-04-2018