• பழுதுபார்த்தல் 22-04-2018

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ****************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியா லயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ****************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியா லயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hard ware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ****************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944. 

  ****************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லாவிதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட்டுமே. Core2duo Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, speaker) Price 13000/= only. Kumar– 077 2906492.

  ****************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ****************************************************

  Fridge, A/C, Washing Machine Service, Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. New Air Vision Electronics. 2734799, Siva: 077 1048449, Sri: 077 5433049. 

  ****************************************************

  Computer, Laptop, Hardware, Net working, Software, CCTV, Installation, Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயம் வீட்டிற்கு வந்து திருத் திக்கொடுக்கப்படும். 51/ 1st Floor, SS Plaza, Bambalpitiya. Hotline: 077 3920739. 

  ****************************************************

  2018-04-24 16:39:03

  பழுதுபார்த்தல் 22-04-2018