• கணனிக்கல்வி 15-04-2018

    சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken Englishஉம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும், சுயதொழில் செய்வ தற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப் படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகு ப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புது ச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

    ***********************************************

    2018-04-17 15:37:26

    கணனிக்கல்வி 15-04-2018