• கணனிக்கல்வி 08-04-2018

    English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய் ப்பிற்கும் சுய தொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்துதர ப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சே னை. 075 5123111. www.kotahena.com

    *******************************************

    2018-04-10 13:58:18

    கணனிக்கல்வி 08-04-2018