• பழுதுபார்த்தல் 11-03-2018

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  *************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்க ளுக்கும் வந்து விரைவா கவும், துல்லி யமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  *************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan)

  *************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  *************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridges, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, House Wiring, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W 7, W 8, W 10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  *************************************************

  உங்களது  எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள்  வீடு கள்  or நிறுவனங்களுக்கு வந்து  உத்தரவா தத்தோடு  திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing)  செய்து தரப்படும். AR.Ananth. 072 9508248.

  *************************************************

  Fridge, A/C, Washing Machine Service Repair வீடுகளுக்கு  வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய  நாட்கள் பாவித்த A/C Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன்  விற்பனைக்குண்டு. New Air Vision Electronics. 2734799, Siva: 077 1048449, Sri: 077 5433049.

  *************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Washing Machine, Micro Oven ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும்  நேரடியாக வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். தொடர்பு (சயந்தன் அல்லது ரவி) 076 4281307. Wellawatte. 

  *************************************************

  CRT LCD, LED, TV Micro Oven, DVD Home Theater 6 மாத கால உத்தரவாதத்துடன் வீட்டுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். 078 9359750. 

  **************************************************

  2018-03-12 14:55:59

  பழுதுபார்த்தல் 11-03-2018