• கணனிக்கல்வி 04-03-2018

  Computer Classes / தொழிற்பயிற்சி (Home Visit) கொழும்பில் வீடுகளுக்கு வந்து கணனி வகுப்புகள் ( ICT, Kids, MS Office, Hardware, Programming, Web Developing, Photoshop, Typing (Tamil– Sinhala) மிகச் சிறப்பாகக் கற்பிக்கப்படும். Software Development பயிற்சி பெறுவார்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்க ப்படும். Vijey : 077 1124043.

  *********************************************

  “Certificate Course in Draughtmanship cum Auto CAD” (Civil), “Auto CAD MEP” (2D & 3D) Classes Kirulapone and Wellawatte. Contact: PCTC, 0777 469282.

  *********************************************

  2018-03-05 16:29:39

  கணனிக்கல்வி 04-03-2018