• தையல்/ அழகுக்கலை - 13-03-2016

  வீடொன்றில் தங்கியிருந்து தையல் வேலை செய்யக்கூடிய அனுபவம் உள்ள / அற்ற பெண் பிள்ளைகள் தேவை. பாணந்துறை 077 4618144.

  ********************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் இயங்கும் கார்மன்ட்க்கு பெண்கள் தேவை. உற்சா கமான உதவியாளர்கள் நன்றாக யூகிமெ சினில் தைக்கக் கூடியவர்கள் திறமை க்கேற்ப நல்ல சம்பளம் வழங்கப்படும். 0766572272/0726591600.

  ********************************************

  பம்பலப்பிட்டியில் இயங்கும் Ladies Saloon ஒன்றிற்கு Menique, Pedique Girls தேவை. வயது (18 -– 30) கொழும்பில் வசிப்பவர்கள். அழையுங்கள் 011 2502137.

  ********************************************

  காற்சட்டை, சேட் தைப்பதற்கு டெயி லர்மார் தேவை. 077 6300400.

  ********************************************

  Saloon கொழும்பு, கொட்டாஞ்சேனையில் பிரபல சலூனிற்கு 20 ஆட்கள் தேவை. எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பளம் வழங்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: Jude Fernando 072 5618141, 076 6297967. Sudharsan Fernando 071 9664389. 

  ********************************************

  ஜிந்துப்பிட்டியில் இருக்கும் Ladies Saloon ற்கு Threading செய்யக்கூடிய பெண் ஒருவர் தேவை. தொடர்புக்கு: 076 7940280. 

  ********************************************

  பெண் Tailors தேவை. தெஹிவளை. 075 5067676.

  ********************************************

  2016-03-14 11:47:38

  தையல்/ அழகுக்கலை - 13-03-2016