• பழுதுபார்த்தல் - 11-02-2018

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்க ப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ***************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லிய மாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்க ளிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்துசெய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ***************************************************

  Computer/ Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொ டுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

   ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W 7, W 8, W 10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன் :- 072 9958888.

  ***************************************************

  LED, Smart TV, 4K, Washing Machine, Micro Oven ஆகியன உத்தரவாதத்துடன் துரிதமாக திருத்தி கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) ரவி. 077 8196095. பம்பலப்பிட்டி. 

  ***************************************************

  உங்கள் எல்லாவகைான தையல் இயந்திர ங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவன ங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தி தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த. 072 9508248. 

  ***************************************************

  2018-02-14 16:21:30

  பழுதுபார்த்தல் - 11-02-2018