• வாடகைக்கு தேவை - 06-03-2016

  கொட்­டாஞ்­சே­னையில் அல்­லது அதற்கு அண்­மையில் 2 அல்­லது 3 அறைகள் மற்றும் சகல வச­தி­க­ளு­ட­னான பாது­காப்­பான சூழலில் உள்ள வீடு Family ஒன்­றிற்கு வாட­கைக்கு தேவை. 072 5845682

  *********************************************

  Wanted Annex Small Flat one Person. Colombo 3/4/6, 071 8671149 , Nagendran, 18, De Kretser Place, Colombo – 04.

  *********************************************

  தமிழ்க் குடும்பம் ஒன்­றிற்கு கொழும்பு 12,13, 14, 15 பகு­தியில் வீடு வாட­கைக்குத் தேவை. வாட­கைக்கு 20,000/= க்கு உள். Tel. 076 9899436.

  *********************************************

  500000/= குத்­த­கைக்கு வீடு தேவை (பத்தை) இரத்­ம­லானை, கல்­கிசை, தெஹி­வளை, மொரட்­டுவை, மோதரை, கொட்­டாஞ்­சேனை ஆகிய பகு­தி­களில். 077 8214825.

  *********************************************

  தெஹி­வளை, கிரு­லப்­பனை, வெள்­ள­வத்தை பகு­தி­களில் 3Bedroom, 2 Bathroom, Hall மற்றும் Kitchen உடன் கூடிய வீடு வாட­கைக்கு தேவை. (Tiles பதிக்­கப்­பட்ட) 077 3235971, 076 7894189.

  *********************************************

  ஒரு அறை, Hall, Kitchen உடன் கூடிய தொடர்­மாடி வீடு அல்­லது தனி வழிப்­பா­தை­யுடன் கூடிய அனெக்ஸ் வெள்­ள­வத்­தையில் வாட­கைக்குத் தேவை. தொடர்பு. 077 4955593.

  *********************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் ஒரு சிறிய குடும்­பத்­திற்கு 3 Bedrooms உள்ள Lift வச­தி­யுடன் கூடிய Apartment வீடு வாட­கைக்கு உடனடியாகத் தேவை. தொடர்புகளுக்கு. 077 3077663.

  *********************************************

  Wellawatte/ Bambalapitiya வில் தமிழ் குடும்பத்திற்கு வீடு வாடகைக்கு தேவை. No Brokers. Please Contact: 071 8628368. 

  *********************************************

  2016-03-07 17:02:44

  வாடகைக்கு தேவை - 06-03-2016