• வீடு காணி தேவை - 06-03-2016

  Wanted Premises with Two Rooms for Dispensary / Clinic for Doctor in the areas of Wellawatte/ Pamankada Only. Preferable with parking. Contact. 071 7118645, 077 3873019.

  *********************************************************

  தென்னந்தோட்டம் தேவை. சிலாபம்/ தலைமன்னார்/ வவுனியா, மன்னார், யாழ்ப்பாணம் போன்ற மாவட்டங்களில் 40 ஏக்கரில் தேவை. மின்னஞ்சல் agricocoestate@gmail.com SMS Call: 077 8535767. 

  *********************************************************

  2016-03-07 17:01:17

  வீடு காணி தேவை - 06-03-2016