• பழுதுபார்த்தல் - 28-02-2016

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகி­ய­வற்றை உங்­க­ளு­டைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C, TV, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்­பணம் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. மூன்று தினங்­களில் பணம் செலுத்­தலாம். S.F. Engineers 077 3481187, 011 4283345, 011 4922525, 011 2725782, 077 0264075. Mt. Lavinia.

  ************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம்  குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559.

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா-­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ************************************************

  All Computer Repairing Configuring Software Installation Configuration Develo pment Network Installation Configuration ADSL Installation Configuration Call: Uma 077 3182538. 

  ************************************************

  உங்­க­ளது எல்­லா­வ­கை­யான தையல் இயந்­தி­ரங்­களும் உங்­க­ளது வீடுகள் or நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­தோடு திருத்தித் தரப்­படும். (Screen Printing) செய்து தரப்­படும். AR Ananth 072 9508248. 

  ************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். No Visiting Charge, Kumar. 077 2906492.

  ************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்டி கள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக் காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 07221 99334.

  ************************************************

  2016-02-29 12:54:15

  பழுதுபார்த்தல் - 28-02-2016