• பழுதுபார்த்தல் - 17-09-2017

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte). 

  ***************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan).

  ***************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லிய மாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C) Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு –13. Tel:  2388247, 072 2199334.

  ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= ற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year warranty) ரூபன் 072 9958888.

  ***************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  ***************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Watermotor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 0777472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  ***************************************************

  Fridge, A/C (Air Conditioner), Washing Machine Services, Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த (A/C), Brand new A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. சிவா – 077 1048449, Sri – 077 5433049, 2734799.

  ***************************************************

  Fridges, Washing Machines, Electric Ovens, Tinkering Spray Painting, Cut & Polish, Accident repairs அனைத்து விதமான வாகனங்களுக்கும் Insurance Claims செய்து தரப்படும் மற்றும் வீடுகளுக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Shirley Herft. 011 2625628, 072 2801664. Kattubedda.

  ***************************************************

  உங்களது  எல்லா வகையான தையல்  இயந்திரங்களும் உங்களது  வீடுகள் or  நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing)  செய்து தரப்படும். A.R. Ananth– 072 9508248.

  ****************************************************

  2017-09-18 17:09:07

  பழுதுபார்த்தல் - 17-09-2017