• பழுதுபார்த்தல் - 21-02-2016

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Printing என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  **********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691. (Wellawatte)

  **********************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம்  துரித சேவை) அருள் Wellawatte Tel: 077 6625944 

  **********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  **********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  **********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம்  குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவா தத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559.

  **********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  **********************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C, TV, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers 077 3481187, 011 4283345, 011 4922525, 011 2725782, 077 0264075. Mt. Lavinia.

  **********************************************

  உங்களது எல்லா விதமான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த். 072 9508248.

  **********************************************

  Fridge (குளிர்சாதனப்பெட்டி) A/C Washing Machine, வயரிங் வேலைகள் என்பன உங்கள் வீடுகளிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வீடு மாறுவ தற்குரிய Transport சேவையும் உண்டு. அவரிவத்தை, வத்தளை, S.நிக்சன். 077 8505329.

  **********************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No Visiting Charge, Kumar. 077 2906492.

  **********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவ த்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 07221 99334.

  **********************************************

  2016-02-22 16:50:21

  பழுதுபார்த்தல் - 21-02-2016