• பழுதுபார்த்தல் - 25-06-2017

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்க ளுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *****************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings. (One year Guarantee) No visiting charges. முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers 011 2725782/ 011 4922525/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  *****************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *****************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts  எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *****************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த். 072 9508248

  *****************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte)

  *****************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும் 1000/-= மட்டுமே Kumar 0772906492.

  *****************************************************

  அனைத்துவகையான Automatic, Manual Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன இருப்பிடத்திற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, வத்தளை, மாபோல உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் சேவையுண்டு. Sasi: 077 9220271, 0777 472201. 

  *****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  *****************************************************

  Fridges, Aircondition (A/C) and  Washing Machine Repair Service  உங்கள் வீடுகளுக்கு  வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. நீங்கள் பாவித்த பழைய (A/C) கள் தகுந்த   விலையில்  வாங்கப்படும். சிவா:077 1048449, Sri: 077 5433049/2734799.

  *****************************************************

  LED, LCD, 4 KTV, Smart TV, VHD, Blu–Ray, Micro Oven, Washing Machine ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்திலும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD Original Parts எம்மிடமுண்டு.) (Ravi: 077 8196095. Wellawatte)

  *****************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan 077 8408260

  *****************************************************

  2017-06-26 17:25:14

  பழுதுபார்த்தல் - 25-06-2017