• பழுதுபார்த்தல் - 14-02-2016

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *******************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம்  குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாத த்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559.

  *******************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  *******************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களு டைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *******************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Har dware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  *******************************************

  LED, LCD, Tv, Washing Machine போன்ற சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (Samsung, LG, Sony Original Patrs உண்டு.) Sai Electronics (நடமாடும் சேவை) Dehiwala. 076 9127952.

  *******************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi set, DVD, Washing Machine, Micro oven, Laptop, Fridges, A/C, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகலவிதமான LED, LCD, Smart phone parts எம்மிடம் உண்டு. அருள் Tel: 077 6625944. (Wellawatte)  

  *******************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவ த்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 07221 99334.

  *******************************************

  2016-02-15 15:59:12

  பழுதுபார்த்தல் - 14-02-2016