• வாகன விற்பனைக்கு - 14-02-2016

  தெஹிவளையில் நல்ல பாவனையிலு ள்ள Nissan Juke உடன் விற்பனைக்கு உண்டு. 1600 CC, CAB xxxx, 2014 ஆம் ஆண்டு புதிய வாகனமாக பதிவு செய் யப்பட்டது. 1 ஆம் பாவனையாளர், 23000 km தூரம் ஓடியுள்ளது. Rs. 78,00,000/= (தொகை பேசித் தீர்மானிக்கலாம்) தொடர்புக்கு: 077 6369416. 

  **********************************************

  TATA Prime mover LPS 4018 Brand New Condition விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 0777 559760. 

  **********************************************

  KE 72 Wagan Car 14 – 4XXX 1200 CC மிகவும் நல்ல நிலையில்  உடன் விற்பனைக்கு மற்றும் JAC Full பொடி லொறி JC – 3XXX 2013 25000 Km நல்லநிலை. தொடர்பு: 077 6158362.

  **********************************************

  HONDA CD 200 Road Master. 2007 Model BCU– இலக்கம். உடன் விற்பனைக்கு 077 9008822.

  **********************************************

  வான் விற்பனைக்கு 57 – இலக்கத்தைக் கொண்ட Toyota TownAce CR – 27 மிகவும் நல்லநிலையில் உள்ள வான் விற்பனைக்கு. தரகர்கள் தேவையில்லை. தொடர்புகளுக்கு: 077 4349123.

  **********************************************

  Pulsar 200 Motor Bike உடனடியாக விற்பனைக்கு. Only Self Starter UG Number Red in Good Condition. Colombo 15. Tel. 0722 746290. 

  **********************************************

  PQ– 8028 ஷோ ரூம் உடன் GIO ட்ரெக் வாகனம் பேக்கரிக்கு மிகவும் உகந்தது. தொலைபேசி: 077 6451089, 0777 242617. 

  **********************************************

  2016-02-15 15:54:24

  வாகன விற்பனைக்கு - 14-02-2016