• மணமக்கள் தேவை - 14-02-2016

    கண்டி இந்து ஆதிதிராவிடர் 1986 மேஷ ராசியில் பிறந்த தற்போது (Qutar Bank) இல் வேலை செய்யும் அழகிய சிவந்த மகனுக்கும். 1988 சிம்மராசியில் பிறந்த (Colombo IT Company)இல் வேலை செய்யும் அழகிய சிவந்த மகளு க்கும் நல்ல கௌரவமான குடும்பத் தில் தகுந்த வரனை பெற்றோர் எதிர்பார் க்கின்றனர். T.P. 077 2165028.

    ********************************************

    2016-02-15 12:41:23

    மணமக்கள் தேவை - 14-02-2016