• பழுதுபார்த்தல் - 30-10-2016

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்ப ணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavinia 

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  *************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *************************************************

  Fridge, A/C (Air-condition) Washing Machine Service and Repair வீடுக ளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்க ப்படும். குறுகிய காலம் பாவித்த (A/C), Brand New A/C களும் உத்தர வாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா: 077 1048449. Sri: 077 5433049. 

  *************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுக ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். Hardware and Software formatting O/S, Office, Skype, Game, Adsl, Networking Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்த கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். 1000/= Only. kumar– 0772906492. (No Visiting charge) 

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges). சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெண்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics). ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  T.V.LCD, LED, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 0776625944.

  *************************************************

  2016-10-31 17:00:07

  பழுதுபார்த்தல் - 30-10-2016