• பழுதுபார்த்தல் - 16-10-2016

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள், Washing Machine, TV, LCD, LED, 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. Vashini Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. (Nawas)

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  ***************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavinia 

  ***************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ***************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ***************************************************

  LED, LCD, UHD, Curved TV, 4K TV Micro oven, Washing Machine, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) ரவி 077 8196095. Wellawatte.

  ***************************************************

  Fridge, A/C (Air-condition) Washing Machine Service and Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய காலம் பாவித்த (A/C), Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா: 077 1048449. Sri: 077 5433049. 

  ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ***************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hard ware and Software formatting O/S, Office, Skpe Game, ADSL, Networking Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்த கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். 1000/= Only. kumar–0772906492. (No Visiting charge) 

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics). ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ***************************************************

  2016-10-17 16:54:57

  பழுதுபார்த்தல் - 16-10-2016