• டிரைவிங் - 09-10-2016

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயி ற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து த்தர ப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியுமுண்டு. மேலதிக விப ரங்களுக்கு: 077 7344844, 2505672. 289 1/1, Galle Road Wellawatta. 

  ********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ்.மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சியளித்து இருபா லாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605/ 011 7215050.

  ********************************************************

  2016-10-10 16:09:54

  டிரைவிங் - 09-10-2016