• பழுதுபார்த்தல் - 09-10-2016

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  ***********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ***********************************************

  Fridge, A/C (Air-condition) Washing Machine Service and Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய காலம் பாவித்த (A/C), Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா: 077 1048449. Sri: 077 5433049. 

  ***********************************************

  T.V.LCD,LED,3D, HIFI Set, DVD, Washing  Machine,  Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக  வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும்.  LED, LCD Parts  எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 0776625944.

  ***********************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெ ட்டிகள், Washing Machine, TV, LCD, LED, 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. Vashini Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. (Nawas)

  ***********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ***********************************************

  LED, LCD, UHD, Curved TV, 4K TV Micro oven, Washing Machine, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடி யாக வந்து திருத்திகொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) ரவி 077 8196095. Wellawatte.

  ***********************************************

  சகலவிதமான Automatic Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் Sasi – 077 9220271. 

  ***********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software formatting O/S, Office, Skpe Game, ADSL, Networking Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்த கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். 1000/= Only. kumar–0772906492. (No Visiting charge) 

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics). ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்க மித்த  மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ***************************************************

  2016-10-10 16:09:10

  பழுதுபார்த்தல் - 09-10-2016