• பழுதுபார்த்தல் - 25-09-2016

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  *********************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavinia 

  *********************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *********************************************

  Professional Computer Repairs any Faults ADSL Internet, Email, Networking Upgrading “ITS” Colombo 6. Tel. 077 2804411, 071 7763564, 011 2362787. 

  *********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் Washing Machine, TV, LCD, LED, 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும்.  No Visiting Charges. One year Guarantee, Vashini Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. (Nawas)

  *********************************************

  T.V.LCD,LED,3D, HIFI Set, DVD, Washing  Machine,  Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக  வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும்.  LED, LCD Parts  எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 0776625944.

  *********************************************

  சகலவிதமான Automatic – Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் Sasi 077 9220271. 

  *********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதன பெட்டிகள், சலவை இயந்திரம்  Microwave oven  மற்றும்  வீட்டு பாவனை மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்த்து கொடுக்கப்படும்.  தொடர்பு  U.A.J. பிரேமரத்தின, இல. 90A பசல்ஸ் வீதி, கொழும்பு –06. தொலைபேசி 0766630034.

  *********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hard ware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்ய ப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar-–077 2906492.

  *********************************************

  LED, LCD, Smart TV, Washing Machine, Micro oven போன்ற சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாக த்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திகொடுக் கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிட முண்டு) ரவி 077 8196095. Wellawatte.

  *********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  **********************************************

  2016-09-26 16:01:04

  பழுதுபார்த்தல் - 25-09-2016