• பழுதுபார்த்தல் -11- 09-2016

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவா தத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  **********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 011 2360559

  **********************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavania 

  **********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் Washing Machine, TV, LCD, LED, 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும்.  No Visiting Charges. One year Guarantee, Vashini Cool Engineers. 0717727246/0770707276. (Nawas)

  **********************************************

  சகலவிதமான Automatic, Manual, Washing Machine, Water Motor, Refrige rator என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் Sasi 077 9220271. 

  **********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  **********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hard ware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar-–077 2906492.

  **********************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள்  or  நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத் தோடு திருத்தித் தரப்படும்.  அத்தோடு   (Screen Printing)  செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த் 0729508248.

  **********************************************

  T.V.LCD,LED,3D, HIFI Set, DVD, Washing  Machine,  Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக  வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும்.  LED, LCD Parts  எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 0776625944.

  **********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட் டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  2016-09-12 17:15:46

  பழுதுபார்த்தல் -11- 09-2016