• கடை விற்பனைக்கு - 07-08-2016

  நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டி ருக்கும் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் அமைந் துள்ள பண்ணை ஒன்று விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு: 077 0416228. (செல்வா).

  *****************************************

  கொழும்பு 11, புறக்கோட்டையில் 12 அடி x 10 அடி, 13 அடி x 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274. 

  *****************************************

  2016-08-08 14:55:04

  கடை விற்பனைக்கு - 07-08-2016