• பழுதுபார்த்தல் - 24-07-2016

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தர வாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  ********************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ********************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Fridge, A/C Micro Oven, Laptop, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகலவிதமான LED, LCD Smart Phone Parts எம்மிடம் உண்டு. (அருள்) Tel: 077 6625944. (Wellawatte)  

  ********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246 / 077 0707276.

  ********************************************

  TV, LED, Smart TV, LCD, Blu Ray, DVD, Washing Machine, Micro Oven உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு). 077 8196095 – ரவி (Wellawatte)

  ********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar, 077 2906492.

  ********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ********************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. Ananth. 072 9508248.

  ********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன்: 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).   

  ********************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijey TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 2418048. 

  ********************************************

  2016-07-25 12:50:15

  பழுதுபார்த்தல் - 24-07-2016