• பழுதுபார்த்தல் - 17-07-2016

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  ***************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Instal lations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவா தத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ***************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  ***************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar 077 2906492. 

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெ ட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொ லைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ***************************************************

  LED, LCD, Washing Machine, Micro oven ஆகியன நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். 076 5673537. செந்தூரன் (Wellawatte)

  ***************************************************

  சகலவிதமான LED LCD CRT TV கள், Home Theatre Bluray DVD Hifi Compo, ரேடியோ, குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine மற்றும் Grinder, Blender, Mixer போன்ற மின்சார உபகரணங்கள் ஜப்பான், கொரியாவில் பயிற்சிபெற்ற திறமையான தொழில் நுட்பவியலாளர்களைக் கொண்டு திருத்தித் தரப்படும். போலியானவர்களை கண்டு ஏமாறாதீர்கள். Telecave (Pvt) Ltd. Since 1984. 410, Galle Road, Wellawatte. 075 0134136. 

  ***************************************************

  2016-07-18 16:11:50

  பழுதுபார்த்தல் - 17-07-2016